ICT-medewerker

Zorg jij er graag voor dat de PC’s van je collega’s goed werken?
  • collega's helpen met compterproblemen
  • printers verbinden
  • PC's herstellen
  • hackers buitenhouden
  • websites onderhouden...

English

ICT assistant

Your tasks may differ in each organisation. You provide daily PC support, maintenance of the network and the server park. An important part of your daily duties consists of providing support (supervision, maintenance, set-up, configuration) and explaining the applications to the users. Depending on the place you may work  with doctors, nurses but also social workers or healthcare workers. For instance, in a hospital you may configure and maintain the electronic patient files. In addition, your tasks may include the installation of computer hardware and software like printers, etc. Sometimes you may also be responsible for the operating system of the computers, immediate solving of technical problems, service maintenance and/or the installation of updates.

Would you like to try this job?

Are you looking for a training course?

Are you looking for an employer?

A limited knowledge of Dutch does not have to be an issue. You can improve your Dutch language skills through the Agency for Citizenship and Integration.

 

Français

Collaborateur/collaboratrice ICT

Vos tâches peuvent varier d’une organisation à l’autre. Vous assurez le soutien informatique quotidien, l’entretien du réseau et du parc informatique. Un élément important de vos tâches quotidiennes consiste à apporter un appui informatique (suivi, entretien, mise en place et configuration) et à expliquer aux utilisateurs le fonctionnement des applications. Il peut par exemple s’agir – selon l’endroit où vous travaillez – de médecins, d’infirmiers mais également d’assistants sociaux ou d’aides-soignants.  Vous pouvez par exemple participer, dans un hôpital, à la configuration et à l’entretien du dossier électronique des patients. Il se peut par ailleurs que vous soyez chargé(e) de l’installation de matériel informatique et de périphériques tels que des imprimantes... Il arrive également que le bon fonctionnement des ordinateurs, la résolution immédiate des problèmes et l’entretien du service et/ ou de l’installation de mises à jour soient placés sous votre responsabilité.

Vous aimeriez vous lancer dans ce métier ?

Vous êtes à la recherche d’une formation ?

Vous êtes à la recherche d’un employeur ?

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”.

 

Türkçe

Bilişim Teknolojileri Çalışanı

Görevlerin kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilir. Günlük bilgisayar desteği ve bilgisayar ağının ve server sisteminin bakımını sağlıyacaksın. Günlük işinin büyük bir bölümü (takip, bakım, ayar/kurmak, konfigürasyon) destek sunmak ve uygulamaların çalışmasının kullanıcılara açıklanmasından ibarettir. Çalıştığınız yere bağlı olmak üzere bu kişiler örneğin hekimler, hemşireler olabileceği gibi, sosyal danışmanlar veya sağlık görevlileri olabilir. Örneğin bir hastanede elektronik hasta dosyalarının konfigürasyonu ve bakımından sorumlu da olabilirsin. Ayrıca bilgisayar donanımı veya yazıcı, bağlama gibi ekstern cihazların kurulumunu sağlayabilirsin. Bazen bilgisayarların sorunsuz çalışmasından, sorunların hemen çözümünden ve hizmetlerin devamından ve/veya programların güncellenmesinden sorumlu da olabilirsin.

Bu işi denemek ister misin?

Bir kurs mu/eğitim mi arıyorsun?

Bir iş geçmişi arıyormusun ? 

Filamanca dilini sınırlı konuşuyor olman bir sorun olarak kabul edilmemelidir.

Agentschap Inburgering ve Integratie [Uyum ve Entegrasyon Dairesi] size Filamanca dilini geliştirmenizde yardımcı olabilir.

 

 

 

العربية

موظف تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات 

قد تختلف مهامك من منظمة إلى منظمة. تتكفل بتوفير المساعدة اليومية الخاصة بالكمبيوتر، صيانة الشبكة و حقل الخوادم / المزودات  يتكوّن جزء مهم من مهامك اليومية من تقديم المساعدة (متابعة، صيانة، تخطيط، إعداد ) و توضيح طريقة عمل التطبيقات للمستعملين. إعتماداً على مكان العمل قد يكون هؤلاء مثلا أطباء و ممرضين و مساعدين إجتماعيين أو مساعدي التتمريض. من الممكن أن تشارك في العمل في المستشفى مثلا أيضا في إعداد و صيانة الملف الإلكتروني للمرضى. إلى جانب ذلك يمكنك أن تؤمِّن تجهيز معدات الحاسوب و الأجهزة الجانبية كآلات الطبع ... ، تكون أحيانا أيضا مسؤولا عن العمل الصحيح للحواسيب، الحل الفوري للمشاكل و صيانة الخدمة و/أو إعداد التحديثات

تريد أن تجرب هذا العمل؟

هل تبحث عن تكوين؟

أتبحث عن شخص يشغلك ؟

لا يجب أن تكون معرفتك المحدودة بالفلامانية مشكلة. عن طريق وكالة الإندماج و الإدماج يمكنك أن تحسّن لغتك الفلامانية

 

український

Фахівець з ІКТ

Об'єднуєте ПК ваших колег в ефективну мережу? Вам подобається працювати з людьми?  

Можливо, робота у соціальній сфері саме для вас?

Ваші обов’язки залежать від організації. Ви забезпечуєте щоденну підтримку ПК, обслуговування мережі та серверного парку. Важливою складовою ваших щоденних обов’язків є надання підтримки (контроль, технічне обслуговування, встановлення і налаштування) та пояснення роботи застосунків для користувачів. В залежності від місця, ви можете працювати з лікарями, медсестрами, а також з соціальними робітниками або медичними працівниками. Наприклад, у лікарні ви будете налаштовувати й обслуговувати електронну базу пацієнтів. Крім того, ваші завдання можуть включати встановлення комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, наприклад, принтерів тощо. Іноді вам необхідно буде відповідати за операційну систему комп’ютерів, негайне розв'язання технічних проблем, обслуговування та/або встановлення оновлень.

Обмежене володіння нідерландською мовою не становить проблеми. Ви можете покращити ваше знання нідерландської мови за допомогою Агенції з Громадянства та Інтеграції.

Відвідайте: https://www.youtube.com/watch?v=QDFymcJijqk  

Русский

ИТ-специалист 

Ваши обязанности могут варьироваться в зависимости от организации. Вы занимаете ежедневным осмотром компьютеров, обслуживанием сети и серверного парка. Важной частью вашей повседневной работы является оказание помощи (наблюдение, уход, подключение, конфигурация) и разъяснение работы аппликаций пользователям. В зависимости от вашего места работы ими могут быть врачи, медперсонал, а так же социальные ассистенты и санитары. Работая в больнице вы, к примеру, можете помогать в конфигурации и обслуживании электронных досье пациентов. Помимо этого, вы можете быть ответственным за установку компьютерных компонентов  и периферийных  устройств типа принтеров,.. Иногда вам также надо будет отвечать за хорошую работу компьютеров, немедленное решение проблем, установку и/или работу обновлений.

Вы хотите попробовать эту работу?

Вы ищете место учёбы?

Вы ищете работодателя?

Ваше недостаточное знание нидерландского языка не должно являться препятствием. Благодаря Агентству общественной интеграции (Agentschap Inburgering en Integratie) вы можете улучшить знание языка.

 

Je taken kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. Je zorgt voor de dagelijkse PC-ondersteuning, het onderhoud van het netwerk en het serverpark. Een belangrijk deel van je dagtaak bestaat uit ondersteuning (opvolging, onderhoud, opzet, configuratie) bieden en de werking van de applicaties te verduidelijken aan de gebruikers. Afhankelijk van waar je werkt kunnen dit bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, maar ook maatschappelijk assistenten of zorgkundigen zijn. Je kan in een ziekenhuis bijvoorbeeld ook meewerken aan het configureren en onderhouden van het elektronische patiëntendossier. Daarnaast kan je instaan voor de installatie van computer hardware en randapparatuur zoals printers, ... Soms ben je ook verantwoordelijk voor de goede werking van de computers, het onmiddellijk oplossen van problemen en het onderhoud van de dienst en/of voor het installeren van updates.

Meer info over deze job

Bekijk beroepenfilmpjes en verdere informatie op de website Werk Met Mensen.

Kom naar een social-profitsalon in je buurt, daar maak je kennis met de jobs en opleidingen van de sociale sector en ontmoet je werkgevers.

Deze job proberen?

Ontdek de job op een inleefmoment. Je kan dan een paar uur of een dag gaan meelopen in een organisatie uit de social profit.

Opleiding volgen?

Een opleiding tot ICT-medewerker volgen bij

VDAB
ICT-support medewerker
Technicus netwerkinfrastructuren
Systeembeheerder

Volwassenenonderwijs
ICT besturingssystemen en netwerken
ICT en administratie
ICT programeren 

Hoger beroepsonderwijs
Programmeren (Graduaat) 
Systeem- en netwerkbeheer (Graduaat)

Hoger onderwijs bachelors
Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie (Professionele bachelor) 
Digital arts and entertainment (Professionele bachelor) 
Digital arts and entertainment (E) (Professionele bachelor) 
Elektronica - ICT : Algemene opleiding (Professionele bachelor) 
Informatiemanagement en multimedia (Professionele bachelor) 
Multimedia en communicatietechnologie (Professionele bachelor) 
Toegepaste informatica : Algemene opleiding (Professionele bachelor) 

Heb je al een buitenlands diploma in de ICT en je wil dit in België laten erkennen? Dan kan je hiervoor terecht bij Agentschap Inburgering en Integratie in je regio.

Op zoek naar werkervaring?

  • Check de sector vacaturewebsites  en vrijwilligerswebsites.  
  • Solliciteer spontaan! Bepaal voor welke soort organisatie je wil werken (ziekenhuis, kinderdagverblijf, jeugdhuis, etc). Via trefwoorden kan je via de sociale kaart op zoek gaan naar organisaties in je buurt! 

Je Nederlands verbeteren?

Hulp nodig?

Contacteer ons via info@iedertalenttelt.be.